Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!
Rss Feed

Danh mục chính

Khám phá một nguồn vui. Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

Bạn thân mến, Giáo huấn của Chúa Giê-su không chỉ nhằm đem lại sự cứu rỗi linh hồn con người mà còn cống hiến cho nhân loại một giải pháp tối ưu để xoá bỏ hận thù, chia rẽ trong xã hội, đồng thời góp phần quan trọng vào việc đem lại hoà bình, hạnh phúc cho toàn thế giới. Mời Bạn khám phá điều này qua 12 chương ngắn gọn của cuốn Khám phá một nguồn vui.
Mục lục sách
Chương 1: Có Một Thiên Chúa Tạo Dựng Trời Đất Muôn Vật
Chương 2: Thiên Chúa Là Cha Yêu Thương Đã Sinh Ra Và Nuôi Dưỡng Chúng Ta
Chương 3: Nhận Biết Ân Huệ Chúa Ban
 
Chương 4: Tương Quan Giữa Thiên Chúa Và Con Người
Chương 5: Giáo Huấn Căn Bản Của Chúa Giêsu: Yêu Thương Và Phục Vụ
Chương 6: Mục Tiêu Của Đạo Thánh Chúa
Chương 7: Có Thật Đức GiêSu Là Con Thiên Chúa Đã Xuống Thế Làm Người Không
Chương 8: Nhận Biết Chúa GiêSu Là Đấng Cứu Độ
Chương 9: Chúa Thánh Thần Là Đấng Ban Sự Sống
Chương 10: Cần Có Con Mắt Thứ Ba
Chương 11: Có Cuộc Sống Đời Sau
Chương 12: Đạo Hiếu
Chương 13: Khoa Học và Tôn Giáo
Chương 14: Phải Chăng Vũ Trụ Được Hình Thành Cách Ngẫu Nhiên, Không Có Đấng Sáng Tạo? 
Chương 1: Có Một Thiên Chúa Tạo Dựng Trời Đất Muôn Vật


Chương 2:Thiên Chúa Là Cha Yêu Thương Đã Sinh Ra Và Nuôi Dưỡng Chúng Ta


Chương 3: Nhận Biết Ân Huệ Chúa Ban

 
Chương 4: Tương Quan Giữa Thiên Chúa Và Con Người

 
Chương 5: Giáo Huấn Căn Bản Của Chúa Giêsu: Yêu Thương Và Phục Vụ

 
Chương 6: Mục Tiêu Của Đạo Thánh Chúa

 
Chương 7: Có Thật Đức GiêSu Là Con Thiên Chúa Đã Xuống Thế Làm Người Không

 
Chương 8: Nhận Biết Chúa GiêSu Là Đấng Cứu Độ

 
Chương 9: Chúa Thánh Thần Là Đấng Ban Sự Sống

 
Chương 10: Cần Có Con Mắt Thứ Ba

 
Chương 11: Có Cuộc Sống Đời Sau

 
Chương 12: Đạo Hiếu
Chương 13: Khoa Học và Tôn Giáo
Chương 14: Phải Chăng Vũ Trụ Được Hình Thành Cách Ngẫu Nhiên, Không Có Đấng Sáng Tạo?